Verslagen

zondag 07 november 2021 11:37

2020-02-18 Jaarvergadering Plaatselijk Belang Zandpol

Notulen openbare vergadering Plaatselijk Belang Zandpol d.d. 18 februari 2020

 

Locatie:                     Dorpshuis ’t Trefpunt.

Secretaris:                B. Schimmel

Aanwezig:                24 Leden van Plaatselijk Belang Zandpol
Bestuursleden:        W. Lugers, J. Setz, H. Proem, G. Mensink en B. Schimmel

                

1.      De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen en ook twee nieuwe leden/inwoners van harte welkom.

 

2.      Mededelingen voorzitter.

·        Er is inmiddels een Elektrische Laadpaal geplaatst bij het dorpshuis ’t Trefpunt. De aansluiting is voor twee elektrische auto’s. Personen met een elektrische auto krijgen bericht waar laadpalen zich bevinden.

·        Er is op verzoek van de bestuursleden van Dorpshuis ’t Trefpunt een gesprek geweest met de leden van Plaatselijk Belang Zandpol (PBZ). Het bestuur gaf het volgende aan:

1.      De vervanging van de vloeren en spullen heeft nogal veel geld gekost, er is om geldelijke ondersteuning van de Gemeente Emmen gevraagd, de Gemeente heeft aangegeven geen geld meer te hebben en dwingt het bestuur om meer omzet te draaien. De bestuursleden geven aan dat ze dat hebben geprobeerd, er wordt echter te weinig gebruik gemaakt van het Dorpshuis in het algemeen en op georganiseerde activiteiten komen geen of nauwelijks mensen.

2.      De bestuursleden vragen aan PBZ of ze geld willen doneren t.b.v. het 25-jarig jubileum van Dorpshuis ’t Trefpunt in mei 2020. Het PBZ geeft aan hierover na te gaan denken.

·        Er is een nieuwe website Plaatselijk Belang Zandpol. www.plaatselijkbelangzandpol.nl

·        Er bestaat geen logo voor PBZ. Er zal een wedstrijd georganiseerd worden waar men een ontwerp voor een logo zal kunnen inleveren. Er wordt nog gecommuniceerd via o.a. de website over bijvoorbeeld de inlevertermijn e.d. De prijs zal een taart worden met daarop het logo en eeuwige roem.

·        PBZ zal wederom de kosteloze AED-cursus (leer reanimeren met een AED) organiseren, kandidaten voor de herhalingscursus krijgen persoonlijk bericht. Er wordt een uitnodiging voor deelname op het raam van het Dorpshuis geplakt en er worden uitnodigingen neergelegd in het Dorpshuis. Uitnodigingen zullen worden neergelegd bij de C.B. de Zwaluw en op de Voetbalvereniging.

·        Mevr. K. Over van de Stichting SEDNA deelt mee, dat er via de website Hartslag.nu ook cursussen (o.a. AED) worden gegeven, deze zijn echter niet kosteloos en zijn over het algemeen voor gevorderden en Bhv’ers (Bedrijf Hulp Verleners).

·        Dhr. Hendriks heeft zijn lidmaatschap opgezegd en heeft hiermee ook aangegeven geen kascontrole lid meer te zijn. Er wordt gevraagd of iemand in de kascontrolecommissie wil deelnemen. Mevr. Ilona Lunenborg meldt zich hiervoor aan.

·        De voorzitter heeft de wijkagenten gesproken over het verloop van de jaarwisseling. Volgens de wijkagenten is alles rustig verlopen (rustiger dan vorig jaar) en zijn er geen klachten gemeld. Een aanwezige?  meldde dat er regelmatig politiecontrole was in de Mulderstraat en dat hij daarvan wat last heeft ondervonden doordat de wijkagenten met zaklampen hadden geschenen. Hij was hiervan niet van tevoren op de hoogte gebracht.

·        De voorzitter is dit jaar 25 jaar en de secretaris is 22 jaar bestuurslid in PBZ. Beiden hebben aangegeven te willen stoppen als bestuurslid en vragen de aanwezigen of er belangstelling is om bestuurslid te willen worden. De functie van secretaris is inmiddels door Mevr. B. Schimmel ingevuld. Mevr. G. Mensink heeft de functie van Penningmeester overgenomen van Mevr. L. Akkerman. Alleen voor de functie van voorzitter wordt een nieuw bestuurslid gezocht. Daarnaast wordt er verzocht of er nog een tweetal extra bestuursleden zitting willen nemen. Er is mogelijkheid om bij aanmelding eerst met de bestuursleden “mee te lopen”, om ervaring op te doen.

 

3.      Notulen Openbare vergadering van 29 oktober 2019.

·        Ad blz. 3 Het verzoek van de C.B. de Zwaluw om een financiële bijdrage van PBZ zal niet worden gehonoreerd. Dit omdat er onder andere i.v.m. de renovatie Krijtlaan geen budget meer is.

·        Bij de rondvraag staat Dhr. H. Warning in plaats van Mevr. O. Warning-Raval.

·        Verder wordt het antwoord gegeven op de vraag van Mevr. C. Richir. De weg tussen Zandpolstraat nummers 5 en 7 naar het Duivengebouw is een openbare inrit. Daarom is hier geen voorrangsregeling van toepassing.

·        Verder worden de notulen goedgekeurd.

 

4.      Verkeersveiligheid.

De metingen worden al geruime tijd niet meer uitgevoerd, dit doordat onder andere de display stuk is. Na reparatie zal het display worden teruggeplaatst naar de Zandpolstraat ter hoogte van de Basisschool.

 

5.      Renovatie Krijtlaan.

·        De voorzitter vraagt aan de leden en bewoners hoe het gaat en of ze tevreden zijn. De werkzaamheden lopen wel wat uit zijn er klachten of andere op- of aanmerkingen.

·        Dhr. Gubler zegt dat ze altijd netjes komen aanbellen/melden wanneer er iets gaat gebeuren.

·        Dhr. Nijkamp vindt dat het niet zo goed bestraat is er zitten veel “naden” of voegen in het straatwerk. De voorzitter legt uit dat het misschien nog moet worden ingewassen.

·        Sommige leden vinden het een mooie straat geworden ondanks het hergebruik van de bestaande stenen.

·        Mevr. T. Lippold-Postma zegt dat ze de rondjes bij elke kruising erg mooi vindt geworden, echter Dhr. Kamphuis zegt dat hij de “punaises” zoals hij de rondjes noemt niet hoog genoeg gelegd vindt waardoor er geen kilometerbeperkende maatregel is ontstaan. Daarnaast geeft Mevr. T. Lippold-Postma te kennen dat de stoepen erg scheefliggen, ze loopt met een rollator en ondervindt erg veel last van de schuinte waardoor ze vaak op de straat moet gaan lopen i.p.v. op de stoep.

·        De voorzitter geeft aan contact op te nemen met Dhr. Veldman hij is uitvoerder en zal voor de eerste oplevering een afspraak maken en bovenstaande opmerkingen meenemen.

 

6.      Sloop woningen Muldersstraat.

De voorzitter meldt dat iedereen bij de uitnodiging een nieuwsbrief heeft gekregen van Domesta over de Muldersstraat.

De heer T. Bos heeft contact gehad met Domesta. Hij heeft een taxateur gesproken en die deelde mee, dat het bestemmingsplan eventueel gewijzigd moet worden. Hij krijgt over enkele weken definitief antwoord of de vrijkomende kavels wederom bebouwd moeten worden met twee onder een kap woningen of dat de kavels per stuk worden aangeboden. Er is in ieder geval veel belangstelling voor de kavels.

Er woont nu nog 1 gezin in de te slopen woningen, wanneer dit gezin naar de overkant is verhuisd zal er direct gesloopt gaan worden.

 

7.      Rondvraag.

·        Er wordt gemeld, dat de daders van de woninginbraak in 2019 in de Stuifzandlaan mede door de plaatsing van de daderfoto’s op de buurt preventie app zijn herkend en opgepakt.

·        Dhr. P. Rowlands meldt dat er door het verplaatsen van een hijskraan een behoorlijke “golf” is ontstaan in het wegdek van de Zandpolstraat ter hoogte van het voetbalveld.

·        Mevr. C. Richir deelt mee dat ze verschillende keren melding heeft gemaakt bij de Gemeente Emmen van zwerfafval op en rond de Vierslagenweg ter hoogte van Anholts. De Gemeente Emmen zegt dat de grond waarop het zwerfafval ligt niet van de Gemeente Emmen maar van de Provincie is. Ze vindt dit een onbevredigend antwoord en heeft het gevoel van “het kastje naar de muur” te worden gestuurd.   De Gemeente Emmen dient zorg te dragen voor een oplossing en niet degene die de melding maakt.

·        Iemand vraagt of er een verkeerbord geplaatst kan worden ter hoogte van de openbare inrit Zandpolstraat 5 en 7, zodat duidelijk is dat het hier om een inrit gaat. De inrit wordt namelijk deels door een hoge heg aan het zicht onttrokken.

·        Er is onvrede over het opruimen van zwerfafval in het algemeen. (Bladeren, bankstellen, blikjes en overig afval). Buurtsupport is al geruime tijd niet zichtbaar.

Mevr. K. Over van SEDNA deelt mee dat er op zaterdag 21 maart 2020 een landelijke opschoon dag onder toezicht van een afvalcoach wordt georganiseerd. De zogenaamde Prikactie. Misschien kunnen we ons hiervoor nog aanmelden.

·        Er worden klachten geuit, dat er veel auto- en vrachtverkeer door het dorp rijdt. Ook houden de automobilisten zich niet aan de 30 km snelheid. Vrachtverkeer hoort al helemaal niet door het dorp te rijden. Verkeer remmende maatregelen werken niet of nauwelijks is er misschien iets aan de bestrating te veranderen (bijv. klinkers). Hoe kunnen we dit verbeteren?

·        Het adres Stieltjeskanaal O.Z. nr. 19 in Zandpol bestaat ook in Stieltjeskanaal, bij postbezorging gaat het hierdoor vaak mis. Hoe kunnen we de adressering beter maken?

·        Dhr. P. Rowlands en Dhr. Kamphuis melden dat zij balen van de blubber, kapotte graskeien en het schuim en de diepe groeven die zijn achtergebleven nadat de werk/vrachtwagens t.b.v. de doorstooming van de riolering klaar waren. Het uitvoerende bedrijf maakt het niet na de werkzaamheden schoon. Er is ook geen schriftelijke melding van tevoren geweest waarin de werkzaamheden werden aangekondigd.

·        Dhr. A. Blaak deelt mee dat er de betonnen stoepbanden omhoog kruien. Kan er wat aan gedaan worden.

·        Dhr. A. Schimmel vraagt waarom de werkzaamheden op het fietspad Zijtak O.Z. Nieuw-Amsterdam zijn gestopt. Waarom zijn de werkzaamheden halverwege gestopt?

·        Dhr. A. Schimmel vraagt of er vanuit de gemeente iets wordt geregeld ter voorkoming van de Eiken processie rups problematiek (bijvoorbeeld verstrekking van Vogelnestkastjes). De voorzitter legt uit dat bij het bezoek van de burgermeester in 2019 hierover vragen zijn gesteld (dit omdat er een verzoek lag om de Eikenbomen in de Krijtlaan te kappen). De burgemeester antwoorde dat de burgers zelf initiatief moeten ondernemen en dat er geen subsidie is voor de aanschaf van bijvoorbeeld nestkastjes.

·        Mevr. C. Richir vraagt of er andere beplanting gaat komen om diversiteit aan te brengen, nu de bomenkap van Eikenbomen niet doorgaat.

·        Dhr. Valkenburg vraagt waarom er geen voetpad ligt richting N-A ter hoogte van Stieltjeskanaal naar de Zijtak (voor de ophaalbrug).

·        Het is slecht gesteld met het onderhoud van de visplaats ter hoogte van Stieltjeskanaal. De picknicktafel aldaar is er ook slecht aan toe.

·        Dhr. Lunenborg doet melding van de nesten van de vogels (Roeken, Kraaien) die uit de bomen zijn gewaaid met de storm van afgelopen weken. Is er wat aan de nesten te doen het zijn er nogal veel de vogels maken een hoop lawaai en geven erg veel vogelpoep/overlast.

·        Dhr. Lunenborg verzoekt PBZ of er iets gedaan kan worden aan het “slootje” achter het huis op de Stuifzandlaan 4. Bij zware regenval loopt dit slootje vol water. De voorzitter geeft aan Domesta eigenaar is van de bewuste sloot. Niet de Gemeente Emmen.

Alle hierboven genoemde vragen zullen worden meegenomen in de schouw/rondgang die jaarlijks zo’n twee keer wordt gehouden met PBZ, Buurtsupport, Domesta en andere instanties om tot een oplossing te komen.

Ook zullen alle vragen die betrekking hebben op de renovatie Krijtlaan en overige straat gerelateerde problemen worden meegenomen in de eerste oplevering met Dhr. Veldman uitvoerder van het project. De voorzitter gaat z.s.m. een afspraak met Dhr. Veldman maken.

8.      Sluiting.

Om 21:30 uur bedankt de voorzitter iedereen voor de aandacht en nodigt iedereen uit nog een drankje te nemen.


Gelezen: 70 keer Laatst aangepast op zondag 07 november 2021 11:46

Over Zandpol

Zandpol is een klein dorp dat ligt in de gemeente Emmen. Er zijn diverse faciliteiten op ons dorp zoals een voetbalvereniging, een dorpshuis, een natuurbad en een basisschool. 

Contact

Secretaris 
Bernadette Schimmel

info.pbzandpol@gmail.com
                                          

Volg ons op Facebook

© 2019 Plaatselijk Belang Zandpol. Webdesign dvhp.nl